Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Bestsellery
Produkt dnia
Cava Sumarroca Brut Reserva
Cava Sumarroca Brut Reserva
57,00 zł
szt.
CT Crianza Cabernet Sauvignon
CT Crianza Cabernet Sauvignon
49,00 zł
szt.
Promocje
Ra Nui Sauvignon Blanc
Ra Nui Sauvignon Blanc
95,00 zł 79,90 zł
szt.
Regulamin Klubu Winestory

Regulamin Klubu Winestory

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Klubie Winestory (dalej „Klub”) udostępnianym w serwisie internetowym www.winestory.pl (dalej „Serwis), którego operatorem jest Wineonline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123417, NIP: 525-21-79-604, REGON: 016341680, kapitał zakładowy 202.000,00 zł (dalej  „Wineonline”)
 2. Uczestnictwo w Klubie umożliwia dostęp do treści z zakresu enologii dostępnych
  w Serwisie, jak również zamówienie towarów i usług prezentowanych w Serwisie. 
 3. Członkostwo w Klubie nie może być wykorzystywane w celach handlowych.
 4. Klub przeznaczony jest wyłącznie dla:
  1. osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych; oraz
  2. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; (każdy z osobna zwany dalej „Członkiem Klubu” lub „Klubowiczem”).
 5. Członkiem Klubu mogą zostać osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej, które dokonają rejestracji w Serwisie. 
 6. Rejestracja, o której mowa w ust. 5 powyżej, wymaga utworzenia konta w Serwisie,
  w  tym podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu oraz daty urodzenia osoby dokonującej rejestracji. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny oświadcza przy tym, że: (i) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, (ii) zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, (iii) zapoznała się z regulaminem Serwisu i zobowiązuje się go przestrzegać (iv) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie wskazanym przy rejestracji w Serwisie. 
 7. Po wysłaniu przez osobę dokonującą rejestracji prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, pracownik Wineonline dokona telefonicznej weryfikacji zgłoszenia. Wysyłający zgłoszenie otrzyma również e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania rejestracji w Serwisie.
 8. Po pozytywnej weryfikacji i potwierdzeniu dokonania rejestracji w Serwisie, Członek Klubu otrzyma e-mail z potwierdzeniem rejestracji w Serwisie. 

 Usługi świadczone w Serwisie 

 1. Po zalogowaniu do Serwisu Członkowie Klubu otrzymują dostęp do treści publikowanych w Serwisie oraz możliwość złożenia zamówienia na towary lub usługi prezentowane w Serwisie.
 2. Zawartość Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Zdjęcia produktów umieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy, a roczniki win zamieszczone na etykietach mogą być inne niż w rzeczywistości.
 3. Złożenie zamówienia na towary lub usługi prezentowane w Serwisie może nastąpić  drogą telefoniczna pod numerem 881 004 284, pocztą elektroniczną pod adresem sklep@winestory.pl lub piotr.wozniak@winestory.pl lub za pośrednictwem Serwisu.
 4. Złożenie zamówienia w Serwisie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”, znajdującym się przy każdym produkcie w Serwisie. Powtarzając tą procedurę można wypełnić koszyk indywidualnie wybranymi produktami. W celu poprawienia
  lub zrealizowania zamówienia należy kliknąć przycisk „Koszyk”. Po zakończeniu składania zamówienia po kliknięciu przycisku „Do kasy” należy dokonać wyboru sposobu płatności oraz wyboru sposobu dostawy. Na końcu klikając na przycisk „Zamawiam” przechodzi się do podsumowania zamówienia, a następnie klikając
  na przycisk "Wyślij" składa zamówienie. 
 5. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Wineonline pod kątem dostępności zamówionych produktów. Po dokonaniu weryfikacji Wineonline potwierdza dostępność zamówionych produktów na podany przez Członka Klubu w procesie rejestracji adres
  e-mail lub numer telefonu.
 6. Członek Klubu dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących:
  1. płatność przelewem na numer konta Wineonline,
  2. płatność elektroniczna (płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayU).
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności określonej w ust. 6 pkt 2 lub 3  Członek Klubu zobowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po otrzymaniu od Wineonline  potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5.
 8. Płatności dokonywane za pośrednictwem PayU, realizowane są przez PayU S.A.
  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Granwaldzkiej 182, (60-166 Poznań), KRS 0000274399.
 9. Ceny produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia. Ceny produktów nie obejmują kosztów ewentualnej dostawy produktów. Koszty dostawy wskazane zostaną w trakcie składania zamówienia w Serwisie.
 10. Zamówienie jest realizowane w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia dokonania płatności w przypadku wyboru płatności określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3  lub potwierdzenia dostępności zamówionych produktów w przypadku wyboru płatności określonej w ust. 6 pkt. 1. W przypadku braku produktu w magazynie termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Członkiem Klubu podczas potwierdzania dostępności zamówionych produktów.
 11. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności zamówionych produktów, Wineonline przysługuje prawo anulowania zamówienia.
 12. Miejscem zawierania umów sprzedaży na podstawie zamówień składanych w Serwisie jest punkt sprzedaży Wineonlinie wskazany przez Członka Klubu jako miejsce odbioru danego zamówienia. 
 13. O ile zamawiany produkt zawiera alkohol, Członek Klubu  zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów w stacjonarnym punkcie sprzedaży Wineonline wskazanym w zamówieniu, w dni robocze w godzinach 9.00-17.00. 
 14. Członek Klubu  może odebrać zamówione produkty osobiście lub za pośrednictwem innej pełnoletniej upoważnionej przez siebie osoby lub upoważnić Wineonline do dostarczenia pod wskazany przez siebie w zamówieniu adres. Członek Klubu może też skorzystać z usług firmy kurierskiej (Fedex lub InPost), która odbierze zamówione produkty z ww. punktu sprzedaży i dostarczy je do wskazanego przez Klubowicza w treści Zamówieniu miejsca dostawy. W takim przypadku Członek Klubu oświadcza, że  upoważnia kuriera do odbioru zamówionych produktów w jego imieniu.
 15. Zamówienia doręczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 16. Członek Klubu zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki, co do jej stanu i zgodności z zamówieniem.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Członkowi Klubu będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego   przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny
  i bez ponoszenia kosztów (chyba, że wybrał sposób dostawy towaru inny niż standardowy), w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru przez Klienta, poprzez złożenie oświadczenia zawierającego: datę, oznaczenie sprzedawcy i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz czytelny podpis kupującego. W przypadku odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie. W takim wypadku Wineonline ma obowiązek wysłać niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Reklamacja i zwrot towaru

 1. Wineonline zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad.
 2. Reklamacje dotyczące produktów należy kierować na adres e-mail: sklep@winestory.pl lub piotr.wozniak@winestory.pl. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Wineonline poinformuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji. 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Członka Klubu jest Wineoline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zapewnia ochronę danych osobowych i działa zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
  w szczególności z RODO. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym
  o celu i podstawie prawnej ich przetwarzania. Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail witaj@wineonline.pl oraz adresem korespondencyjnym: ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa. 
 2. Dane osobowe podane przez Członka Klubu w toku procesu rejestracji w Serwisie są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące Administratora do takiego udostępnienia
  na podstawie przepisów prawa. 
 3. Podanie danych osobowych przez Członka Klubu w toku procesu rejestracji
  w Serwisie jest dobrowolnie, ale konieczne do korzystania z Serwisu. 
 4. Członek Klubu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również
  do ich poprawiania. Członek Klubu ma również prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze korzystanie z Serwisu może okazać się niemożliwe, a Wineonline może zaprzestać świadczenia usług  na rzecz Członka Klubu. 
 5. Członek Klubu ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych przekazanych Wineonline w związku z usługami  świadczonymi w Serwisie. W razie zaniedbania tego obowiązku Wineonline może zaprzestać świadczenia usług  na rzecz Członka Klubu . 
 6. Dokonując rejestracji w Serwisie, Członek Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wineonline w związku z korzystaniem z Serwisu. 
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Członek Klubu  może  wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą  poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 8. Wineonline jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych
  i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 9. Dane osobowe Członka Klubu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wineonline i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu dostępu do treści publikowanych w Serwisie, realizacji zamówień, rozliczania (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Wineonline tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
 10. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe uzyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Członka Klubu w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania z Serwisu przez Członka Klubu  nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług . Podjęte przez Członka Klubu czynności, które skutkować będą pozbawieniem Wineonline prawa do przetwarzania danych osobowych Członka Klubu  mogą wpływać na brak możliwości realizacji usług  Wineonline.
 12. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Wineonline, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie
  z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 13. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług  są przetwarzane przez okres ich świadczenia , a po ich zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo-księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia dokonania zamówienia.
 14. Członek Klubu ma prawo dostępu do treści sowich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych
  na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu
  na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
 15. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym w przypadku rozpatrywania sporów pomiędzy Wineonline,
  a Członkiem Klubu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Członek Klubu, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którymi można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Do zamówień złożonych przed tą datą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia zamówienia.  

Regulamin opublikowany w dniu 2 lipca 2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl